התיק הדיגיטלי של משרד החינוך

עדכון בנושא הזמנת תוכן דיגיטלי במסגרת מכרז התוכן תשפ"ב

כדי לבצע הזמנה של תוכן דיגיטלי לשנת הלימודים תשפ"ב על מנהל/ת בית הספר לתת הרשאות מתאימות במערכת גפ"ן לרכז/ת התקשוב. מצורף :קובץ הנחיות להוספת רכז/ת תקשוב במערכת גפ"ן, לכל שאלה או הבהרה יש לפנות למוקד מינהלת יישומים מתוקשבים 

בטלפון 03-690-6600

https://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/delegation_system_guide.pdf

:לאחר מתן ההרשאות במערכת גפ"ן רכזי התקשוב יכולים לבצע את ההזמנה במערכת, מצ"ב מדריך 

https://meyda.education.gov.il/files/minhelet/Gefen/Tochen_digial/Tochen_digitaly_mosad.pdf